Licytacje Twój wymarzony weekend z Mercedesem

Licytacje Twój wymarzony weekend z Mercedesem

Regulamin licytacji charytatywnej "Twój wymarzony weekend z Mercedeem" 

1. Organizatorem licytacji jest Stowarzyszenie im. Sue Ryder z siedzibą w Solcu Kujawskim ul Powstańców 6, 86 – 005 Solec Kujawski, NIP 967105110.

2. Partnerem licytacji jest AUTO FRELIK Anna Frelik Spółka komandytowa w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 214, 87 – 100 Toruń, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000389754, NIP 956 210 58 78, REGON 871680167.

3. Uczestnikiem aukcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjnanieposiadająca osobowości prawnej.

4. Licytacja odbywa się na portalu społecznościowym organizatora: facebook https://www.facebook.com/StowarzyszenieImSueRyder w terminie wskazanym przez Organizatora.

5. Zwycięzcą licytacji jest podmiot lub osoba, który jako ostatni/a wskaże najwyższą kwotę za przedmiot licytacji. Licytacja zakończy się 9 października br. o godz. 20:00.

6. Zwycięzca licytacji po wcześniejszej wpłacie na konto Stowarzyszenia im. Sue Ryder kwoty wskazanej w licytacji otrzyma świadczenie od Partnera poprzez zawarcie umowy użyczenia pojazdu z osobą wskazaną przez Organizatora, udostępniając tej osobie pojazd w terminie z nią uzgodnionym.

7. Użyczenie nastąpi na okres od piątku godz. 12:00 do poniedziałku godz. 9:00 po ustalonym wcześniej terminie z Działem Marketingu Partnera. Użyczenie nastąpi jednak nie późnej, niż do dnia 31.01.2023 r

8. Wydanie oraz odbiór samochodów nastąpi w salonie Partnera w Toruniu lub w Bydgoszczy – wybór miejsca wydania i odbioru zostanie uzgodniony indywidualnie z beneficjentem nagrody.

9. Umowa użyczenia może zawierać następujące ograniczenia dotyczące sposobu korzystania z pojazdu:

- zakaz wyjeżdżania pojazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- zakaz używania pojazdu do wyścigów, pokazów kaskaderskich i wypraw terenowych;

- zakaz spożywania posiłków i napojów w pojeździe, jak również zakaz przewożenia w nim rzeczy brudzących oraz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych;

- zakaz udostępniania pojazdu osobom trzecim bez wyraźnej zgody Sponsora;

- zakaz udostępniania pojazdu osobom w stanie nie pozwalającym na prowadzenie pojazdu (w szczególności zły stan zdrowia, stan nietrzeźwości) lub nieposiadających uprawnień do kierowania pojazdem;

- zakaz korzystania z pojazdu w przypadku jego awarii;

- obowiązek niezwłocznego informowania Partnera o przypadkach uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu;

10. Do umowy użyczenia w pozostałym zakresie stosować się będzie przepisy Kodeksu cywilnego o użyczeniu.

 


Partnerzy

abedikbajecznybelleeffekthannairenajuraparkmercedesmultikinoolimpicPENTEL CMYK logo bezRporzychpwpwslicansoftlysolbetsopursowatobolskitrempaa