O nas

Statut

Pobierz Statut

STATUT STOWARZYSZENIA IM SUE RYDER

(tekst jednolity)

rozdział I postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie im Sue Ryder – zwane dalej Towarzystwem.

§2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Polski i zagranica, a siedzibą miasto Solec Kujawski.

§3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem, będącym organizacją pożytku publicznego, działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U z 2001r. nr 79, poz. 855 ze zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działalności.

§5

Towarzystwo ma prawo posiadania i używania okrągłej pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

rozdział II cele i formy działania

§6

1. Podstawowym celem Towarzystwa jest organizowanie oraz udzielanie pomocy w organizowaniu i

wdrażaniu opieki zdrowotnej, a zwłaszcza opieki paliatywnej i długoterminowej u pacjentów z chorobami przewlekłymi, edukacja kadr dla opieki zdrowotnej oraz propagowanie wśród społeczeństwa idei tej opieki, a także stwarzanie warunków dla organizowania opieki zdrowotnej, a zwłaszcza opieki paliatywnej i długoterminowej u pacjentów z chorobami przewlekłymi oraz edukowania kadr dla opieki zdrowotnej poprzez dokonywanie niezbędnych inwestycji.

2. Celem Towarzystwa jest również inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, osób starszych, a także organizowanie opieki, prowadzenie terapii zajęciowej i ruchowej oraz rehabilitacji leczniczej na rzecz tych osób.

3. Cele Towarzystwa są realizowane w ścisłej współpracy z Domem Sue Ryder w Bydgoszczy, krajowymi i zagranicznymi zakładami opieki zdrowotnej, krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowo – badawczymi, klinikami, uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą oraz szkołami średnimi, a także instytucjami o podobnym charakterze działania.

§7

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1. działalność nieodpłatną w formie:

a) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób starszych i osób niepełnosprawnych,

b) działalność archiwów – gromadzenie materiałów edukacyjnych, czasopism, wydawnictw książkowych, multimedialnych, w zakresie opieki zdrowotnej, a zwłaszcza opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz opieki

nad osobami niepełnosprawnymi i osobami starszymi,

c) prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji,

d) prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki, w

dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych,

e) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, polegające na edukowaniu osób

starszych, chorych i ich rodzin oraz społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o opiece zdrowotnej, a

zwłaszcza o opiece paliatywnej oraz integracji osób niepełnosprawnych,

f) prowadzenie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których Towarzystwo jest organem

założycielskim, w zakresie:

- działalności pielęgniarek i położnych,

- praktyki lekarskiej,

- działalności fizjoterapeutycznej, w tym w organizowanie i prowadzenie rehabilitacji leczniczej na

rzecz osób niepełnosprawnych i osób przewlekle chorych,

- działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej,

- pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego, polegającej na profilaktyce i

promocji zdrowia, prowadzeniu terapii logopedycznej oraz terapii zajęciowej,

- działalności szpitali

g) (skreślony)

h) (skreślony)

i) (skreślony)

j) (skreślony)

k) (skreślony)

l) (skreślony)

ł) (skreślony)

m) (skreślony)

n) (skreślony)

o) (skreślony)

p) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

2. działalność odpłatną w formie:

a) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – wydawanie czasopism naukowych i periodyków,

szczególnie w zakresie opieki zdrowotnej, zwłaszcza opieki paliatywnej i hospicyjnej, a także wydawanie czasopism i periodyków propagujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych,

b) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób starszych i niepełnosprawnych,

c) działalność organizatorów turystyki – turystyka zdrowotna i rekreacyjna, z uwzględnieniem potrzeb osób

starszych, chorych i osób niepełnosprawnych,

d) wydawanie książek, szczególnie w zakresie osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz opieki

zdrowotnej, zwłaszcza opieki paliatywnej, hospicyjnej i długoterminowej,

e) działalność wydawnicza pozostała, szczególnie w zakresie osób niepełnosprawnych, osób starszych

oraz opieki zdrowotnej, zwłaszcza opieki paliatywnej i hospicyjnej,

f) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, szczególnie w

zakresie opieki zdrowotnej, a zwłaszcza opieki paliatywnej i hospicyjnej,

3. działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, której przedmiotem jest:

a) prowadzenie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których Towarzystwo jest organem w zakresie:

- działalności pielęgniarek i położnych,

- praktyki lekarskiej,

- działalności fizjoterapeutycznej, w tym w organizowanie i prowadzenie rehabilitacji leczniczej na rzecz osób niepełnosprawnych i osób przewlekle chorych,

- działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej,

- działalność szpitali,

- pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego, polegającej na profilaktyce i promocji zdrowia, prowadzeniu terapii logopedycznej oraz terapii zajęciowej,

b) (skreślony)

c) (skreślony)

d) (skreślony)

e) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, polegające na działalności

edukacyjnej, szczególnie w zakresie opieki zdrowotnej, a zwłaszcza opieki paliatywnej , hospicyjnej i

długoterminowej,

f) (skreślony)

g) (skreślony)

h) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

i) licea ogólnokształcące,

j) licea profilowane,

k) technika,

l) zasadnicze szkoły zawodowe,

ł) szkoły policealne,

m) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,

n) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,

o) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

p) produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

r) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,

s) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

t) (skreślony)

u) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

w) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

z) (skreślony)

W przypadku gdy do prowadzenia określonego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie koncesji lub

zezwolenia, Towarzystwo podejmie taką działalność nie wcześniej niż po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

§8

Inicjowanie i propagowanie idei opieki zdrowotnej, a zwłaszcza opieki paliatywnej oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi, i osobami starszymi Towarzystwo będzie realizować poprzez:

1. poszerzanie informacji o podstawach funkcjonowania i zadaniach opieki zdrowotnej, a zwłaszcza opieki

paliatywnej wśród pracowników opieki zdrowotnej, studentów wyższych uczelni, słuchaczy szkół

medycznych i młodzieży,

2. prowadzenie edukacji społeczeństwa,

3. propagowanie opieki zdrowotnej, a zwłaszcza opieki paliatywnej za pośrednictwem prasy, radia , telewizji i

Internetu,

4. propagowanie opieki zdrowotnej, a zwłaszcza opieki paliatywnej w samorządach terytorialnych oraz

jednostkach administracji państwowej,

5. inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących osoby starsze oraz środowiska osób podlegających

wykluczeniu z innymi grupami społecznymi, organizowanie wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym,

6. inspirowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą,

7. organizowanie konkursów, aukcji, loterii i zbiórek publicznych oraz pozyskiwanie dotacji i innych środków na realizację celów statutowych.

8. Organizowanie opieki, integracji, aktywizacji oraz terapii zajęciowej i ruchowej oraz rehabilitacji leczniczej dla osób starszych.

Rozdział III członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

§10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§11

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel Polski, posiadający zdolność do

czynności prawnych, który pragnie realizować cele Towarzystwa, złoży pisemną deklarację o przyjęcie w

poczet członków oraz uiści opłatę wpisową.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje w oparciu o pozytywną pisemną opinię dwóch członków

Towarzystwa i decyzję Zarządu Towarzystwa wyrażoną w formie uchwały.

3. Członkiem zwyczajnym może być także pełnoletni cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności

prawnych, na zasadach prawa o stowarzyszeniach i niniejszego Statutu.

§12

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która pragnie pomóc w realizacji

celów Towarzystwa.

2. Członek wspierający – osoba prawna, działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego

prawa wyborczego.

4. Przyjęcie członka wspierającego następuje w trybie określonym w § 11.

§13

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Towarzystwa, której tytuł ten został nadany uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów oddanych.

2. Walne Zebranie Członków może pozbawić członkostwa honorowego członka Towarzystwa w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów oddanych.

§14

Członkowie założyciele po rejestracji Towarzystwa stają się członkami zwyczajnymi.

§15

1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo do:

a. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,

b. korzystania z obiektów i urządzeń Towarzystwa,

c. korzystania ze wszystkich form edukacji prowadzonych przez Towarzystwo,

d. korzystania z materiałów edukacyjnych, czasopism, wydawnictw książkowych i multimedialnych

zgromadzonych przez Towarzystwo,

e. ubiegania się o pomoc organizowaną przez Towarzystwo i świadczenia finansowe związane z edukacją

w zakresie działalności statutowej Towarzystwa.

2. Członkowie wspierający mają prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, do

otrzymywania informacji o działalności Towarzystwa oraz wyrażania ocen i zgłaszania wniosków pod adresem jego władz.

§16

Członkowie honorowi korzystają ze wszystkich praw członków zwyczajnych Towarzystwa.

§17

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:

1. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,

2. propagowania celów Towarzystwa, a zwłaszcza idei opieki paliatywnej,

3. czynnej realizacji celów Towarzystwa,

4. finansowego wspierania działalności Towarzystwa w miarę swych możliwości,

Obowiązkiem członków wspierających jest wypełnianie zobowiązań wynikłych z zawartych z Towarzystwem umów i złożonych deklaracji oraz udzielanie pomocy w organizowaniu działalności Towarzystwa.

Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:

§18

1. złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Towarzystwa,

2. wykluczenia członka uchwałą Zarządu Towarzystwa, z powodu postępowania sprzecznego z przepisami

Statutu,

3. nieuzasadnionej nieobecności członka na trzech kolejnych Walnych Zebraniach Towarzystwa,

4. zgonu.

§19

1. Wykluczonemu członkowi Towarzystwa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania

Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu o wykluczeniu.

2. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołania na swoim najbliższym posiedzeniu.

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie wykluczenia członka Towarzystwa jest ostateczna.

rozdział IV władze Towarzystwa

§20

Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd Towarzystwa,

3. Komisja Rewizyjna.

§21

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§22

1. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, władzom

tym przysługuje prawo kooptacji.

2. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

3. Dokooptowanych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zatwierdza Walne Zebranie Członków na

najbliższym posiedzeniu.

§23

1. Uchwały władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki zwykłą większością

głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. (skreślony) 

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące, uszczuplenia majątku lub rozwiązania Towarzystwa zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§24

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków, może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

§25

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa raz do roku. Członkowie powiadamiani są przynajmniej na 14 dni przed terminem jego zwołania.

§26

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.

§27

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się na wniosek: Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/4 liczby członków i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§28

1. (skreślony)

2. (skreślony)

3. nadanie godności członka honorowego Towarzystwa,

4. udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,

5. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,

6. uchwalanie zmian statutu i rozwiązanie Towarzystwa,

7. zatwierdzenie sprawozdań i planów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,

8. ustalanie opłat wpisowych.

§29

(skreślony)

§30

1. Zarząd składa się z 3 członków: prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej niż raz na kwartał, na których omawia się sprawy związane z działalnością Towarzystwa.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

3. Do ważności oświadczeń woli we wszystkich sprawach dotyczących Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa Zarządu albo dwóch członków Zarządu.

§31

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

2. kierowanie pracami Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków,

3. sprawowanie nadzoru nad Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej,

4. ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Towarzystwa, w tym pracowników

Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej utworzonych przez Towarzystwo,

5. podejmowanie uchwał o przyjęciu i wykluczeniu członków Towarzystwa,

6. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków,

7. rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Towarzystwa,

8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

9. podejmowanie decyzji o utworzeniu Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,

10. ustalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,

11. powoływanie i odwoływanie kierowników Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

§32

1. Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przez

podniesienie ręki przy obecności, co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.

2. Głos prezesa lub zastępującego go wiceprezesa jest rozstrzygający przy równej liczbie głosów.

§33

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. § 33a

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§34

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności

Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.

2. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków ze swej działalności.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy, w szczególności ustalanie sposobu i wysokości wynagradzania

Członków Zarządu z tytułu pełnionej funkcji.

§35

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 3 członków, przy czym głos przewodniczącego jest rozstrzygający przy równej liczbie głosów.

§36

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu Towarzystwa, a także występować do tego organu z wnioskami pokontrolnymi.

rozdział V

majątek i fundusze Towarzystwa

§37

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Fundusze Towarzystwa powstają z:

a) opłat wpisowych,

b) działalności gospodarczej,

c) dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów,

d) innych wpływów i dochodów z zachowaniem obowiązujących przepisów.

3. Uzyskane wpływy Towarzystwo przeznacza w całości na działalność statutową.

§ 37a

Zabrania się dysponowanie majątkiem Towarzystwa w następujący sposób:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków,

członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§38

(skreślony)

rozdział VI

zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§39

Uchwałę o zmianie statutu Towarzystwa Walne Zebranie Członków podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§40

1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków podejmuje większością 2/3 głosów przy

obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków podejmuje decyzję o

przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje Komisję Likwidacyjną.


Partnerzy

REKPOLcukiernia sowahelios logomultikino-logoGrocholaHannaArgonexSimsIDEA07TVP  jurapark  restauracja jaskiniowa   ban szubin   barcin