Regulamin

Regulamin

Wprowadzenie

1. Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z Regulaminem. Informujemy, iż czasami będziemy gromadzić określone dane klientów oraz osób odwiedzających nasze strony internetowe. Pobieramy zarówno identyfikowalne dane osobowe – przy zawieraniu umowy na nasze usługi, korzystaniu z naszych stron w celu zawarcia transakcji lub dokonania rezerwacji – jak  i dane nieidentyfikowalne – gromadzone automatycznie przy wchodzeniu na nasze strony. Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie w naszym systemie.

2. Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnić klientom, jakiego typu informacje będziemy gromadzić i w jaki sposób te informacje zostaną wykorzystane. W większości przypadków pobrane informacje służą do zabezpieczenia integralności sieci i, w konsekwencji, do zapewnienia użytkownikom najbardziej trafnej zawartości stron i najlepszej możliwej usługi dopasowanej do ich potrzeb. W niektórych przypadkach jesteśmy prawnie zobowiązani gromadzić dane osobowe klientów. Wszelkie dane osobowe klientów traktujemy jako poufne, o ile przepisy prawa nie nakazują ich ujawnienia.


Zasady poufności

1. Szanujemy prywatność naszych klientów oraz osób odwiedzających nasze strony. Zobowiązujemy się chronić wszelkie poufne dane osobowe klientów zgromadzone w procesie zawierania umowy o świadczenie usług i nie ujawniać ich osobom trzecim. Oświadczamy, że nie będziemy sprzedawać danych osobowych stronom trzecim w celach komercyjnych lub marketingowych.


Gromadzenie danych osobowych

1. Zbieramy dane osobowe użytkowników, którzy wchodzą na nasze strony, występują o rezerwację naszych usług, udzielają odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie oraz przy wykorzystaniu technologii cookie. Możemy również łączyć tak zgromadzone dane o użytkownikach z informacjami otrzymanymi od naszych partnerów biznesowych lub osób stowarzyszonych.


Wykorzystywanie danych osobowych

1. Możemy wykorzystać dane osobowe użytkowników w celu poinformowania ich o ofertach specjalnych, udzielenia wskazówek co do warunków istotnych świadczenia przez nas usług a także, w niektórych przypadkach, prosząc o uwagi odnośnie naszego serwisu. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich komunikatów w dowolny sposób. Żeby upewnić się, że niechciane informacje nie będą nadsyłane, użytkownik może skontaktować się z naszym Sekretariatem.

2. Możemy logować się na strony odwiedzane przez naszych użytkowników, gromadzić adresy IP oraz informacje na temat systemu operacyjnego i typu przeglądarki użytkowników w celach związanych z administracją sieci/systemu oraz monitorowaniem użytkowania strony. Możemy także udostępniać ten rodzaj danych użytkowników w formie zagregowanej naszym reklamodawcom. Zagregowane dane w żadnym wypadku nie będą wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych użytkowników.

3. Wszelkie informacje zgromadzone w wyniku korespondencji z użytkownikami (w formie e-maili, telefonicznie lub listownie) będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem przez nas usług w zakresie umowy. Jeśli wywiązanie się z umowy wymaga korespondencji z naszymi partnerami lub innymi stronami trzecimi, dane osobowe użytkownika zostaną im udostępnione w minimalnym zakresie, umożliwiającym wykonanie zadania w ramach umowy. W pozostałych przypadkach informacje udzielone przez użytkowników będą traktowane jako poufne.


Strefa ogólnodostępna

1. Wszelkie informacje podane przez użytkowników w strefie ogólnodostępnej, w tym w serwisie ogłoszeń lub chat room’ie, są widoczne dla innych użytkowników, którzy wchodzą na nasze strony. Nie możemy zagwarantować poufności informacji umieszczonych w strefie ogólnodostępnej.


Odsyłanie do stron zewnętrznych

1. Nasz portal internetowy może zawierać odsyłacze do stron podmiotów trzecich, które nie są powiązane z naszą organizacją. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych podanych przez użytkowników na stronach podmiotów trzecich. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności opisaną w regulaminach tych stron.


Użytkownicy o ograniczonej zdolności do czynności cywilno-prawnych

1. Zawieramy umowy wyłącznie z osobami posiadającymi pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych. Nie kontaktujemy się z osobami o ograniczonej zdolności do czynności cywilno-prawnych w sprawie ofert promocyjnych ani w celach marketingowych bez zgody ich prawnych opiekunów.


Prawa zastrzeżone

1. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania informacji o klientach w przypadku, gdy jest to wymagane w dobrej wierze; jeśli zobowiązuje nas do tego prawo; żeby skorzystać z należnych nam praw lub by bronić się przed zarzutami postawionymi nam przed sądem.

2. Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania informacji o klientach organom ścigania, aby zapobiegać popełnianiu czynów nielegalnych przy użyciu naszej sieci oraz umożliwić zbadanie okoliczności wystąpienia takich czynów.

3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy jawnie wyrazili pisemną zgodę na przetwarzanie przez naszą organizację swoich danych.

4. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania komunikacji odbywającej się za pośrednictwem naszej sieci ze względów bezpieczeństwa oraz prawo do zapobiegania próbom nieautoryzowanego dostępu do naszych stron i wyrządzania szkody naszemu mieniu.

5. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian oraz uaktualnień w niniejszym regulaminie. W przypadku wprowadzenia znaczącej zmiany poinformujemy klientów drogą e-mailową lub ogłaszając zmianę na naszej stronie internetowej. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zapoznanie się ze zmianami i uaktualnieniami regulaminu. Korzystanie z naszego serwisu jest równoznaczne ze zgodą na warunki wyszczególnione w niniejszym regulaminie.


Partnerzy

abedikbajecznybelleeffekthannairenajuraparkmercedesmultikinoolimpicPENTEL CMYK logo bezRporzychpwpwslicansoftlysolbetsopursowatobolskitrempaa